DOEL

In deze algemene voorwaarden van Labor ActivA BV is vastgelegd welke diensten Labor ActivA BV voor de partij die diensten van Labor Activa BV afneemt (“Opdrachtgever”) kan verzorgen en tegen welke voorwaarden deze diensten door Labor ActivA BV worden verzorgd.

 

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN HET WATERLABORATORIUM

 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Laboratorium: Het microscopisch laboratorium van Labor ActivA BV, gevestigd aan de Graaf Hendrikstraat, 4651TB Steenbergen.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan het laboratorium een opdracht verstrekt.

Opdracht: Een opdracht tot onderzoek, al dan niet gecombineerd met fotografie, dan wel een opdracht tot fotografie alleen.

Onderzoek: In het algemeen: bepaling en omschrijving van hoedanigheid en/of hoeveelheid van componenten van een bepaalde stof. In het bijzonder: microscopisch onderzoek.

 

Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing op alle betrekkingen tussen het laboratorium en de opdrachtgever, die voortvloeien uit een door het laboratorium aanvaarde opdracht, behoudens het geval dat tussen partijen anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 3 De opdracht

 1. Het uitvoeren van de werkzaamheden onder deze algemene voorwaarden geschiedt uitsluitend uit hoofde van een overeenkomst, gebaseerd op een schriftelijke/digitale, door het laboratorium aanvaarde opdracht van opdrachtgever.
 1. De opdracht bevat tenminste een omschrijving van de werkzaamheden en van de rapportage over de resultaten. Zo mogelijk vermeldt de opdracht de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen zijn voltooid. Eventueel kan e.e.a. telefonisch worden aangevuld.
 1. Het laboratorium staat ervoor in dat in een opdracht vermelde uitvoeringstermijn zoveel als mogelijk wordt aangehouden. Indien overschrijding van de termijn dreigt zal het laboratorium dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever berichten en zo nodig in overleg een nieuw termijn vaststellen.

 

Artikel 4 Tarieven en betaling

 1. Voor het uitvoeren van een opdracht is de opdrachtgever bedragen verschuldigd volgens de tarievenregeling van het laboratorium, tenzij anders overeengekomen. Alle verschuldigde bedragen worden door middel van een factuur in rekening gebracht.
 1. Indien het laboratorium dit verlangt, is de opdrachtgever bij langlopende opdrachten periodieke bedragen verschuldigd. Het laboratorium kan slechts vooruitbetaling verlangen, indien dit bij de aanvaarding van opdracht is bedongen.
 1. De opdrachtgever is verplicht tot betaling van alle rekeningen binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet tijdig genoeg betaald is deze wettelijk rente verschuldigd met ingang van de eerste dag na afloop van de betalingstermijn, onverminderd de verplichting tot vergoeding van eventuele kosten van gerechtelijke en /of buitengerechtelijke inning. Teven behoud het laboratorium het recht af te zien van het doorgeven van resultaten totdat de achterstallige factuur is voldaan.

 

Artikel 5 Intrekking, Onderbreking of Vertraging 

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schaden die voor het laboratorium voortvloeien uit het intrekken of onderbreken van een opdracht of uit vertragingen in de uitvoering van een opdracht die aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen.

 

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen wordt de opdrachtgever, indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of indien hij onder beheer, bewind, of curatele wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft het laboratorium het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van het laboratorium, zonder dat het laboratorium tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd het recht van het laboratorium op vergoeding van de schade die het gevolg is van wanprestatie en/of opschorting en/of van ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die het laboratorium ten laste van de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.
 1. De opdrachtgever zal in geval van dreigend faillissement, surseance van betaling, liquidatie, of dreigende onder-,bewind-,of curatele stelling het laboratorium zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is het laboratorium verplicht tot geheimhouding van aan de opdrachtgever verstrekte adviezen alsmede van onderzoek dat het voor de opdrachtgever heeft verricht. Deze geheimhoudingsplicht eindigt twee jaren na uitvoering van de opdracht of zoveel eerder als dit door het laboratorium noodzakelijk wordt geacht en de opdrachtgever tevoren is geïnformeerd over het voornemen van het laboratorium om zijn geheimhoudingsplicht te beëindigen.
 1. De hiervoor sub 1 bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet indien en voor zover naar het oordeel van het laboratorium mededeling van het resultaat van een onderzoek aan de bevoegde autoriteiten noodzakelijk is in het belang van de volksgezondheid. Hiervan zal de betrokkenen klant of persoon van te voren over in kennis worden gesteld, tenzij dat bij wet verboden is.

 

Artikel 8 Beschikkings- en auteursrechten

 1. Onverminderd de bepaling van het Auteurswet en behoudens het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden, heeft de opdrachtgever het uitsluitende beslissingsrecht over de binnen het kader van de opdracht door het laboratorium aan hem uitgebrachte rapporten en/of adviezen.
 1. Uitgebrachte rapporten en/of adviezen mogen door de opdrachtgever slechts woordelijk, in hun geheel en met vermelding van naam van het laboratorium worden gepubliceerd. Publiceren in andere vorm is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van het laboratorium.
 1. Het gebruik van de rapporten/adviezen, althans van het resultaat van de opdracht voor reclamedoeleinden, alsmede het gebruik van de naam van het laboratorium in ander verband dan vermeld in lid 2, is slechts toegestaan na afzonderlijke schriftelijke toestemming van het laboratorium.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Het laboratorium is niet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt door of in verband met de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze schade is veroorzaakt doordat de opdracht niet zodanig is uitgevoerd als redelijkerwijs van een goed functionerend waterlaboratorium moet verwacht.
 1. Eventuele aansprakelijkheid van het laboratorium wegens een tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht is beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,-.
 1. De opdrachtgever zal het laboratorium, zijn medewerkers en de met toepassing van artikel 10 bij de uitvoering van de opdracht betrokken andere, vrijwaren tegen aanspraken van derden, die op enigerlei wijze verband houden met de uitvoering van de opdracht, één en ander alleen voor zover het laboratorium zich ook jegens de opdrachtgever op uitsluiting of vermindering van zijn aansprakelijkheid kan beroepen.

 

Artikel 10 Uitvoering door derden

 1. Het laboratorium is gerechtigd bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruik te maken van de diensten van anderen, zulks evenwel uitsluitend nadat de opdrachtgever daarmee heeft ingestemd.

 

Artikel 11 Overmacht

 1. De opdrachtgever noch het laboratorium zullen zich op enig nalaten of tekortkomen van de andere partij, of de gevolgen daarvan kunnen beroepen indien dit nalaten of tekortkomen veroorzaakt is door overmacht. Hieronder wordt ondermeer begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, natuurrampen, overheidsmaatregelen, onderbrekingen in transport van goederen of levering van de publieke nutsvoorzieningen, stakingen, werkonderbrekingen, oorlog, onlusten, tekortschieten van leveranciers of onderaannemers waarvan die partij zich bedient.

 

Artikel 12 Wijziging van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden, daartoe gerekend de tarieven, kunnen door het laboratorium worden gewijzigd.

 

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Geschillen naar aanleiding van op basis van deze algemene voorwaarden tot stand gekomen overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Van een geschil is sprake indien dat door één der partijen bij de overeenkomst schriftelijk aan de andere partij kenbaar is gemaakt.
 1. Op overeenkomsten tussen het laboratorium en opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Versie: 01-01-2020

 

Publiceren op LinkedIn
Delen op Facebook
Tweet deze webpagina
deel dit op: